Video Film HD

Wrzesień 8th, 2011

Chcemy, aby każdy nasz pro­jekt był wyjąt­kowy sub­telny i zastą­pił 1000 słów

 

Wyma­rzony film z Waszego ślubu! Naj­pięk­niej­szy dzień uchwy­cony w nie­ba­nalną opo­wieść. Zobacz, prze­ko­naj się sam jak cie­ka­wie możemy go zre­ali­zo­wać. Nie­po­wta­rzalne pomy­sły  na Wasze wesele dostar­czy wielu wrażeń.

Chcesz przed­sta­wić histo­rię miło­ści Two­jego życia, w stylu na jaki do tej pory mało kto mógł sobie pozwo­lić… dzięki nam opi­szesz  swoje naj­cen­niej­sze chwile.

Oprócz pro­fe­sjo­nal­nych kamery, korzy­stamy z urzą­dzeń: fly­cam, ste­di­cam oraz ramion kame­ro­wych, które two­rzą nie­sa­mo­wite ujęcia.

 

FILM  w roz­dziel­czo­ści HD naj­now­szym sprzę­tem SONY –zmon­to­wany na pro­gra­mach edy­cyj­nych Final Cut film zosta­nie nagrany na Blu-Ray w naj­lep­szej roz­dziel­czo­ści Ful­lHD- 1920x1080! osią­ga­jąc mistrzow­ską  jakość obrazu.

A dla gości przy­go­tu­jemy spe­cjalne płyty DVD !

DRUGA KAMERAcoraz wię­cej par pyta o drugą i trze­cią kamerę dzięki któ­rej film będzie jesz­cze cie­kaw­szy,  zapy­taj nas o tą ofertę  696 236 036 .

WIĘK

- reje­stra­tory cyfrowy

- mikro­fony pojem­no­ściowe, kapsułowe

Sta­bi­li­za­cja obrazu:

- Fly­cam ultra­lite 6000 — urzą­dze­nie do pracy z kamerą w ruchu. Daje efekt pły­ną­cej w powie­trzu kamery

–Ste­di­cam  

–Ramie  kame­rowe.

20 lat doświadczenia

–Moż­li­wość wypo­ży­cze­nia kranu wraz obsługą:)

  pro­mo­cje wró­ciły z waka­cji, zadzwoń po nowe oferty!

Od 10.00 — 17.00 … ale zawsze możemy dosto­so­wać się do Two­ich moż­li­wo­ści cza­so­wych spo­tkajmy się w naszej małej Galerii.

Foto­gra­fia ślubna

Sierpień 26th, 2011

Aby two­rzyć foto­gra­fie, która zastąpi 1000 słów”. Od ponad dwu­dzie­stu lat two­rzymy naj­pięk­niej­sze uję­cia tak, aby każda wyjąt­kowa chwila zacho­wała się na foto­gra­fii i odtwa­rzała zawsze to co na początku.

Każda sesja jest dla mnie nie­po­wta­rzalna, naj­pięk­niej­sza — zapra­sza­jąc nas do sie­bie, czy­niąc kro­ni­ka­rzem, mala­rzem, czę­sto w prze­ło­mo­wych i naj­bar­dziej eks­cy­tu­ją­cych momentach.

REPORTAŻE     

- Od przy­go­to­wań, bło­go­sła­wień­stwa, uro­czy­sto­ści w kościele lub Urzę­dzie Stanu Cywil­nego lub innych obrząd­kach reli­gij­nych po przy­ję­cie weselne.

- Two­rzymy na papie­rze jedwa­bi­stym, mato­wym, meta­liku  w nie­ba­nal­nym, drew­nia­nym albu­mie naszego pomysłu.

 STUDIO

Posia­damy pro­fe­sjo­nalne stu­dio, jako jedno z naj­le­piej wypo­sa­żo­nych na śląsku. Stu­dio wzbo­ga­cone jest o sce­no­gra­fię teatralną: pokój z pia­ni­nem, winiar­nię oraz deko­ra­cje w stylu greckim.

Uwiel­biamy two­rzyć zdję­cia klasyczne.

 Jeste­śmy w sta­nie zre­ali­zo­wać każdą sesję od stylu retro do awangardy.

PLENER

Dobie­ramy z Pań­stwem atrak­cyjne miej­sca na ple­ner. Zachę­camy na sesje ple­ne­rową w dzień inny niż ślubny, mamy wtedy wię­cej swo­body na zre­ali­zo­wa­nie nie­tu­zin­ko­wej i ory­gi­nal­nej sesji zdję­cio­wej.

Orga­ni­zu­jemy sesje w Paryżu, Wied­niu, Wene­cji oraz wszę­dzie tam gdzie chcesz zapra­sza gorąco.

Kiedy foto­gra­fuję czuję się wyróż­niony, zaszczy­cony, po pro­stu szczę­śliwy. Mam nie­po­wta­rzalną szansę zatrzy­ma­nia w kadrze ulot­nych chwil, czy­je­goś szczę­ścia, uśmie­chów, łez wzru­sze­nia, po czym oddaję w Wasze ręce jedyny w swoim rodzaju kom­plet wspo­mnień. Wizu­alny zapis naj­waż­niej­szych scen w życiu.

DREWNIANY ALBUM

Dla każ­dej sesji ślub­nej pole­camy uni­kalny i prze­piękny drew­niany album, który uwieczni Pań­stwa chwile w pięk­nym wnętrzu. Wykonany i zdo­biony album to atrak­cyjna pamiątka ślubna.

Mirek Kla­czek arty­sta fotografik